Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

MÜPRO E-Shop is een vestiging van het bedrijf MÜPRO GmbH, Borsigstrasse 14, 65205 Wiesbaden, Arrondissementsrechtbank Wiesbaden HRB 33055 (hierna "MÜPRO").

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de tussen MÜPRO en de gebruiker geldende voorwaarden voor het gebruik van de MÜPRO e-shop. Met de goedkeuring volgens § 2 aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden als bindend.

MÜPRO behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving. Gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden naar de gebruiker gestuurd. Deze heeft het recht om bezwaar te maken. Als de gebruiker dit recht van bezwaar uitoefent, eindigt zijn gebruik van de e-shop. Indien de gebruiker niet binnen 2 weken na ontvangst van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden bezwaar maakt, worden deze geacht te zijn aanvaard.

2. Toegang tot en toegang tot de MÜPRO e-shop

Voorwaarde voor het gebruik van de MÜPRO e-shop is de registratie van de gebruiker en de autorisatie hiervan door MÜPRO. De MÜPRO e-shop is alleen toegankelijk voor zakenmensen en publiekrechtelijke rechtspersonen. Het is consumenten niet toegestaan ​​gebruik te maken van de MÜPRO e-shop. Er bestaat geen recht op toegang of gebruik van de MÜPRO e-shop.

Bij de registratie dient de gebruiker in de aanvraag ter goedkeuring zijn bedrijfsgegevens, facturatiegegevens en een hoofdgebruiker of contactpersoon te noemen.

De gebruiker staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens, in het bijzonder in het kader van zijn aanvraag tot toelating, waarheidsgetrouw en volledig zijn. Hij verbindt zich ertoe MÜPRO onmiddellijk op de hoogte te stellen van toekomstige wijzigingen in de verstrekte informatie.

MÜPRO is gerechtigd de toegang te weigeren en de aanvrager door te verwijzen naar een verkooppartner als de aanvrager afkomstig is uit een land of gebied waarin MÜPRO een exclusief distributierecht is overeengekomen. Een lijst met de landen waarin een exclusief distributierecht bestaat, wordt weergegeven in een gemarkeerde positie voor de MÜPRO e-shop.

MÜPRO heeft het recht om de machtiging van een gebruiker in te trekken of de toegang tot de MÜPRO e-shop te blokkeren als er een redelijk vermoeden bestaat dat hij deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden. De gebruiker kan deze maatregelen afwenden als hij het vermoeden wegneemt door op eigen kosten passend bewijs te overleggen.

Alle toegangsgegevens zijn geïndividualiseerd en mogen alleen door de geautoriseerde gebruiker worden gebruikt. De gebruiker is verplicht de toegangsgegevens ("e-mailadres" en "wachtwoord") te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden. Indien er een vermoeden bestaat van misbruik door een derde, zal de gebruiker MÜPRO hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Zodra MÜPRO zich bewust wordt van het ongeoorloofd gebruik, blokkeert MÜPRO de toegang van de gebruiker. MÜPRO behoudt zich het recht voor om de toegangsgegevens van een gebruiker te wijzigen; in een dergelijk geval zal MÜPRO de gebruiker onmiddellijk informeren.

3. Afsluiten van contracten in de MÜPRO e-shop

Bij toegang tot de e-shop bestaat geen recht op levering. De presentatie van de goederen in de MÜPRO e-shop vormt geen aanbod in de zin van §§ 145 ev BGB. Alleen de klant dient een bindend koopaanbod in door een bestelling in de e-shop te plaatsen.

Een ontvangstbevestiging houdt geen bindende aanvaarding van het koopaanbod in.

Alle intentieverklaringen die worden gedaan met behulp van de respectieve toegangsgegevens van een gebruiker zijn geldig voor en tegen deze gebruiker, tenzij MÜPRO op de hoogte is van onvoldoende autorisatie van de aangever.

De koopovereenkomst zelf komt tot stand onder de voorwaarden zoals opgenomen in de voorwaarden. Door zich te registreren voor gebruik heeft de klant ingestemd met de geldigheid van deze voorwaarden. Hij heeft deze toestemming uitdrukkelijk gegeven door op de daarvoor bestemde ruimte te klikken.

4. Aansprakelijkheid van MÜPRO

MÜPRO is volledig aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, maar alleen voor lichte nalatigheid in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen. De aansprakelijkheid in geval van schending van een dergelijke essentiële contractuele verplichting is beperkt tot de schade die typerend is voor het contract, waarmee MÜPRO rekening moest houden bij het sluiten van het contract vanwege de op dat moment bekende omstandigheden.

5. Overige verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe,

om MÜPRO onmiddellijk op de hoogte te stellen van technische wijzigingen die zich in zijn gebied voordoen als deze de dienstverlening door MÜPRO of de veiligheid van de MÜPRO e-shop kunnen schaden;

zich te onthouden van alle maatregelen die de functionaliteit van de MÜPRO e-shop in gevaar brengen of verstoren;

ervoor zorgen dat de informatie die via de MÜPRO e-shop wordt verzonden geen virussen, wormen of Trojaanse paarden bevat.

6. Slotbepalingen

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen is Frankfurt am Main. MÜPRO heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de algemene bevoegde rechtbank van de gebruiker.

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onwerkzaam zijn of worden en/of in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de overige gebruiksvoorwaarden. De contractpartijen zullen de niet-effectieve bepaling wederzijds vervangen door een bepaling die het economische doel van de niet-effectieve bepaling rechtsgeldig het dichtst benadert. De bovenstaande bepaling is dienovereenkomstig van toepassing in geval van lacunes.


Status 07/2020